Nyheter

Vissa bevis: vaccinationsskador som erkänts av Europeiska domstolen för första gången


CJEU: Klara bevis är tillräckliga i händelse av vaccinationsskador
Luxemburg (jur). Produktansvar för läkemedel är inte begränsat till fall där det finns tydliga medicinska bevis för följdskador på hälsan. "I avsaknad av vetenskaplig konsensus", "tydliga och konsekventa bevis" kan vara tillräckligt, särskilt ackumulering av skador efter vaccination, bedömd onsdagen den 21 juni 2017, EG-domstolen (ECJ) i Luxemburg (filnummer: C-62 / 15).

Domen hade ivrigt väntat på läkemedeltillverkare i hela EU. När det gäller vacciner kan det dock endast överföras till Tyskland i begränsad utsträckning eftersom det finns ett ansvar som regleras av social lagstiftning för alla offentligt rekommenderade vaccinationer.

En patient i Frankrike hade stämts här. 1998 och 1999 fick han totalt tre hepatit B-vaccinationer. Symtomen dök upp strax efter den senaste vaccinationen; Det visade sig vara multipel skleros. Mannens hälsa försämrades snabbt, han dog 2011.

Familjemedlemmar fortsatte stämningen mot vaccintillverkaren Sanofi Pasteur MSD. De hävdar att multipel skleros orsakades av vaccinet. De franska domstolarna avvisade initialt klagomålet. Det finns inga vetenskapliga bevis för en koppling mellan vaccination och sjukdomen.

Framför kassationsdomstolen i Paris hävdade släktingar att vaccination borde antas vara orsaken till skada enligt fransk lag om det finns en nära temporär koppling och det inte finns någon familjehistoria. Den avlidne själv var helt frisk innan vaccinationen.

Cassation Court överlämnade tvisten till CJEU.

Han bekräftade nu att produktdefekter "kan bevisas i avsaknad av vetenskapligt samförstånd av ett paket allvarliga, tydliga och konsekventa bevis". Den franska bevisregeln är därför i princip tillåten.

Enligt Luxemburg-domen leder sådana bevis till att bevisbördan upphävs. Detta innebär att bevisen från början är tillräckliga för skadelidande. Tillverkaren har dock fortfarande möjlighet att bevisa att vaccinet inte var orsaken till den sekundära sjukdomen.

Som motivering hänvisade EG-domstolen till målet med EU: s produktansvarslag "en rättvis fördelning av riskerna i samband med modern teknisk produktion mellan skadelidande och tillverkaren". Om bara "tillförlitliga bevis baserade på medicinsk forskning" skulle tillåtas för läkemedel, skulle detta mål undergrävas och "att hävda tillverkarens ansvar skulle vara alltför svårt" eller till och med helt uteslutet.

CJEU betonade dock att de bevis som presenteras måste vara "tillräckligt allvarliga, tydliga och konsekventa" så att "förekomsten av en defekt i produkten, med beaktande av de bevis och argument som tillverkaren har framfört i sitt försvar, är den mest trovärdiga förklaringen för förekomsten av Skada visas ”.

I det specifika fallet fanns det ingen tidigare exponering i offrets familj, men det fanns ett "betydande antal" jämförbara sjukdomar efter vaccinationen. Detta kan vara tillräckligt som bevis. Slutligen måste de franska domstolarna fatta beslut om detta igen.

I Tyskland är Luxemburgens dom huvudsakligen av intresse för resevaccinationer, och den är också tillämplig på andra läkemedel.

Vaccineskador efter en allmänt rekommenderad vaccination kompenseras i Tyskland från en fond som förvaltas av federala stater, i vilka tillverkarna också betalar. Enligt rättspraxis från Federal Social Court (BSG) i Kassel, är orsakssambandet mellan vaccination och skada också tillämpligt här för "mått på sannolikhet"; vattentätt medicinskt och vetenskapligt bevis krävs inte (se BSG-dom av 7 april 2011, filnummer: B 9 VJ 1/10 R). mwo / fle

Författare och källinformationVideo: EU-domstolen och studenters rättigheter (Januari 2022).